Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecne
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo medzi spoločnosťou TR Instruments spol. s r.o., IČ 155 30 779, so sídlom Brno, Kameníčkova 28, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v odd. C, vl. 22049, ako predávajúcim alebo zhotoviteľom (ďalej len „predávajúci") a kupujúcim alebo objednávateľom (ďalej len „kupujúci").
Odchylné dojednania obsiahnuté v zmluve majú pred znením týchto VOP prednosť.
Neoddeliteľnú súčasť VOP tvorí ponuka predávajúceho v písomnej alebo elektronickej forme (katalóg), prípadne ponuka individuálne vypracovaná predávajúcim podľa požiadavky kupujúceho.
V prípade, že objednávka kupujúceho je odlišná od ponuky predávajúceho, platí ponuka predávajúceho.
Vystavením objednávky zo strany kupujúceho podľa katalógu či ponuky súčasne kupujúci deklaruje, že bol s týmito VOP oboznámený a že ich akceptuje.
Objednávka musí byť vždy urobená písomnou formou. Písomná forma je zachovaná, ak je objednávka urobená prostredníctvom faxovej či elektronickej správy. Predávajúci oznámi kupujúcemu prijatie objednávky a následne objednávku potvrdí a to potom, čo s ohľadom na dostupnosť objednaného predmetu kúpy (najmä termín dodania) dodrží svoje povinnosti uvedené v týchto VOP.
Zmluva je uzatváraná písomne ​​a najmä v českom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.
Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach predávajúceho www.trinstruments.cz a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2. Miesto a spôsob plnenia 
Miestom plnenia sa rozumie sklad firmy TR instruments spol. s r.o. v Brne, Křižíkova 70, Česká republika.
V prípade individuálne dojednanej dodávky predmetu kúpy na miesto určené kupujúcim sú všetky náklady spojené s dodávkou, najmä dopravné, manipulačné poplatky a ďalšie poplatky spojené s dodaním do miesta určeného kupujúcim účtované na ťarchu kupujúceho. To isté platí pre vrátenie predmetu kúpy späť do skladu TR instruments spol. s r.o.
Predávajúci splní povinnosť odovzdať predmet kúpy kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
V prípade, že predmet kúpy podlieha osobitnému zdaneniu či poplatkom stanoveným špeciálnymi právnymi predpismi, pripočíta sa čiastka vo výške daní či poplatkov ku kúpnej cene predmetu kúpy ako jej neoddeliteľná súčasť.

3. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody
Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny.
Pri odoslaní predmetu kúpy nastanú účinky odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu jej odovzdaním dopravcovi, ak predávajúci označí predmet kúpy zjavne a dostatočne ako zásielku pre kupujúceho. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím predmetu kúpy. Nebezpečenstvo škody prechádza taktiež na kupujúceho, ak si kupujúci predmet kúpy neprevezme, hoci mu s ním predávajúci umožnil nakladať.
Odovzdaním prvému dopravcovi predmetu kúpy predávajúcim na prepravu ku kupujúcemu do miesta určenia, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody odovzdaním predmetu kúpy dopravcovi.

4. Cenové a platobné podmienky 
Dojednanie o cene predmetu kúpy sa riadi ponukou predávajúceho platnou k dátumu doručenia objednávky predávajúcemu, pokiaľ nie je uvedená v individuálnej ponuke iná jej platnosť. Platba bude vykonaná kupujúcim vopred a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim. V individuálne dohodnutých prípadoch je kupujúcim akceptovaná aj platba po dodaní predmetu kúpy s termínom splatnosti uvedeným na faktúre.
Lehota splatnosti kúpnej ceny, ak nie je dohodnuté inak, je podľa faktúry vystavenej predávajúcim 14 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
Pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, ak je táto platená podľa dohody strán po dodaní predmetu kúpy, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny predmetu kúpy za každý deň omeškania so zaplatením kúpnej ceny. Zmluvnú pokutu je kupujúci povinný zaplatiť do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu.

5. Dodacie podmienky
Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu prevzatie predmetu kúpy do 30 dní odo dňa prevedenia fakturovanej čiastky na účet predávajúceho, ak nestanoví písomne uzavretá kúpna zmluva či dohoda strán inak. Kupujúci berie na vedomie, že predmet kúpy bude dopravovaný iba zmluvným dopravcom podľa výberu predávajúceho.
Cena za dopravu predmetu kúpy sa riadi aktuálnym cenníkom dopravcu. Štandardná dodávka, ak sa strany nedohodnú inak, je realizovaná s dodacou doložkou DDP podľa INCOTERMS 2000 na miesto sídla kupujúceho.

6. Storno podmienky
Objednávka doručená predávajúcemu je považovaná za záväznú. Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť písomne do 3 dní odo dňa učinenia objednávky. V prípade, že kupujúci zruší objednávku po uplynutí 3 dní je povinný zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 30% ceny predmetu kúpy.
Storno poplatok je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu spoločne s ďalšími nákladmi spojenými s expedíciou resp. dodaním predmetu kúpy, najmä s výdavkami na dopravu, colné odbavenie a pod., ak bol predmet kúpy pred doručením storna objednávky už predávajúcim odoslaný na miesto určené kupujúcim.

7. Ochrana autorských práv 
Všetky práva, ktoré sa vzťahujú na priemyselné alebo duševné vlastníctvo vrátane autorských práv, patentov a ochranných značiek, sú vyhradené. Kupujúci nebude autorizovať akékoľvek kópie, ani nedovolí, aby sa robilo čokoľvek v rozpore s takýmto vlastníckym právom či licenciou.

8. Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia kúpnej zmluvy, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Predávajúci prijal také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému nakladaniu s týmito údajmi.

9. Záruka/zodpovednosť za vady 
Na predmet kúpy je poskytnutá záruka 12 mesiacov od dátumu odovzdania predmetu kúpy, pokiaľ nie je v zmluve či odovzdávacom protokole stanovené inak. Záruka sa nevzťahuje na poistky, žiarovky, prívodné káble a batérie. Predávajúci na vlastné náklady opraví alebo nahradí predmet kúpy reklamovaný kupujúcim, iba však v rozsahu, ktorý záruka pokrýva. Záruka je poskytnutá okrem iného iba za podmienky, že kupujúci bez zbytočného odkladu tj. najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady, zašle predávajúcemu písomnú (elektronickú) správu o všetkých vadách tovaru a predloží daňový doklad o zaplatení kúpnej ceny za predmet kúpy. Vady, ktoré môžu spôsobiť škodu, je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu okamžite tj. do 1 pracovného dňa. Písomné oznámenie vady musí obsahovať popis vady, prípadne popis ako sa vada prejavuje. Kupujúci nesie riziko škôd vzniknutých v dôsledku porušenia jeho povinností uvedených zhora.
Pre každú reklamáciu si kupujúci vopred vyžiada pridelenie Čísla opravy (ďalej len CO). CO slúži na identifikáciu požadovanej reklamácie. Žiadosť o pridelenie CO je možné vybaviť buď elektronicky a to vyplnením a odoslaním formulára na internetových stránkach predávajúceho www.trinstruments.cz, alebo telefonicky na čísle +420 541 633 858. V prípade elektronickej žiadosti bude CO zákazníkovi oznámené bez zbytočného odkladu spoločne s pokynmi na odoslanie tovaru a to na uvedenú emailovú adresu. V prípade telefonickej žiadosti je CO pridelené okamžite, rovnako tak aj pokyny na odoslanie predmetu kúpy.

Záruka sa vzťahuje iba na prvého kupujúceho. Všetky náklady spojené s dopravou predmetu kúpy na opravu znáša kupujúci. Náklady spojené s dopravou predmetu kúpy späť kupujúcemu znáša predávajúci.
V prípade, že vada bola spôsobená nesprávnym zaobchádzaním, zanedbaním, chybnou údržbou, nehodou, či použitím v rozpore s odporúčaním výrobcu, zodpovednosť zo záruky nie je možné uplatňovať a opravy budú účtované kupujúcemu podľa cenníka predávajúceho. Rovnako bude účtovaná doprava predmetu kúpy späť kupujúcemu. V takom prípade TR instruments spol. s r.o. predloží na žiadosť kupujúceho pred začatím opravy rozpočet, ku ktorému je kupujúci povinný sa vyjadriť do 5 dní. Po tomto termíne ponuka ceny na opravu stráca platnosť. TR instruments spol. s r.o. nezodpovedá za prípadnú škodu tretej osobe spôsobenú kupujúcim použitím predmetu kúpy, tzn. TR instruments spol. s r.o. nie je zodpovedný za účel, na ktorý kupujúci predmet kúpy použije a nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené predmetom kúpy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

V Brne, dňa 20. 2. 2014

TR Instruments spol. s r.o.
zastúpená konateľom 
Ing. Jiřím Kalvodou

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info