Naše riešenie pre: meranie teplôt pre zdravotnícke aplikácie

Monitoring teplôt...

...   v nemocniciach, laboratóriách, skladoch liečiv a pri distribúcii.

Navrhujeme a realizujeme systémy merania teplôt pre firmy skladujúce a distribuujúce liečivá, pre nemocnice, špecializované laboratóriá, výrobcov a prepravcov liečiv a ďalšie.

Kompletné systémy dodávame na kľúč od prvotnej konzultácie, návrhu riešenia, kalibrácie až po realizáciu a zaškolenie obsluhy. Naše systémy spĺňajú náročné požiadavky zákazníkov a ich dozorných orgánov (SÚKL, SZPI, SVS), vrátane možnej integrácie dát do informačných systémov.

01. Od konzultácie až po servis

Sme dodávateľom kompletného riešenia na kľúč. A to ako káblových, tak aj bezdrôtových systémov merania teplôt pre nemocnice, laboratóriá, farmaceutické prevádzky, výrobu a sklady liečiv, prepravu termolabilných liečiv, zdravotníckeho materiálu, biologických vzoriek a iných.

Ponúkame všetkým predajcom, distribútorom a výrobcom liečiv naše služby v kompletnom zabezpečení systémov merania teplôt vrátane všetkých náležitostí nutných pre ich prevádzku.

Vieme, čo znamená skratka SÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) a sme oboznámení s ich pokynom DIS-15 pre Sledovanie a kontrolu teploty pri skladovaní a preprave liečiv (ktorý je vydaný pre distribútorov a pre výrobcov liečiv). Naše systémy už roky úspešne prechádzajú kontrolami dozorných orgánov ako SÚKL, SZPI, SVS a iných.

Potrebujete niečo podobné?

02. Prehľad používanej technológie

Na projekciu a realizáciu systémov merania teploty používame dlhodobo osvedčené prístroje a snímače renomovaných výrobcov ako sú napríklad:

  • Meracie a záznamové ústredne Comet, český výrobca…, spoľahlivé, dlhodobo stabilné, bezúdržbové, prevádzka 24/7/365, dáta vždy dostupné, UPS, …
  • Dataloggery teplôt, relatívnej vlhkosti (a ďalších veličín)
  • Snímače teploty vzduchu v priestore (interiérové / exteriérové / priemyselné), teploty v chladničkách, mrazničkách, termostatoch a vodných kúpeľoch
  • Bezdrôtové centrály a snímače Hanwell
  • Dataloggery teplôt, relatívnej vlhkosti (a ďalších veličín) KIMO

Nami dodávané a inštalované značky:

Aké veličiny môžete s nami monitorovat?

Najčastejšie meranými, zaznamenanými a sledovanými veličinami sú teplota a relatívna vlhkosť vzduchu.

V niektorých aplikáciách však k nim pristupujú aj ďalšie technologické veličiny ako sú koncentrácie CO2 vo vzduchu, diferenčný tlak (napr. pretlak v laboratóriách s čistým prostredím – tzv. čisté priestory), úroveň osvetlenia, rýchlosť prúdenia vzduchu, zaplavenie vodou (napr. porucha klimatizácie ) alebo aj jednoduchý ale v niektorých prípadoch naozaj kritický stav otvorenia/zatvorenia dverí chladničky (s obsahom liekov za milióny).

Radi vám poradíme, čo je pre vás vhodné monitorovať, ako alarmovať a vyhodnocovať dáta.

Potrebujete niečo podobné?

03. Vypracovanie návrhu riešenia / projektu

Počas osobnej či vzdialenej konzultácie si spoločne prejdeme všetko, čo je potrebné, aby sme Vám následne mohli navrhnúť najvhodnejšie riešenie, ušité na mieru Vašim potrebám. Konkrétne aké veličiny potrebujete merať (teplota, vlhkosť, pretlak…), aké rozsahy a presnosti merania je potrebné dodržať , intervaly záznamu, v akých priestoroch, kde môžu byť umiestnené prvky systému, alarmovanie SMS, e-mailom, fyzickou signalizáciou a ďalšie.

Spoločne všetko prejdeme a odporučíme vám vhodné komponenty a určíme čo je a čo nie je úplne potrebné.

Po ujasnení týchto vstupov vypracujeme návrh riešenia, príp. spracujeme projekt. Tento projekt následne ešte raz konzultujeme a podľa pripomienok upravujeme ku konečnej spokojnosti Vás – nášho zákazníka.

Potrebujete niečo podobné?

04. Realizácia systému merania teplôt

Po odsúhlasení projektu pristupujeme k realizácii. Celý monitorovací systém skompletizujeme v našej prevádzke, vykonáme výstupnú kalibráciu celého meracieho reťazca v akreditovanom kalibračnom laboratóriu a pripravíme kalibračné listy.

Následne na mieste určenia vykonáme montážne práce (kabeláž, snímače, centrály, signalizácia atď.), zapojenie všetkých prvkov systému, konfiguráciu centrál a snímačov podľa zadania, oživenie merania, kontrolu funkcie systému (s vystavením protokolu), napojenie na softvér a konečné zaškolenie užívateľov systému tak, aby pre nich bolo používanie systému jednoduché a rýchle.

Samozrejmosťou je následné vystavenie dokumentácie reálneho prevedenia celého systému tak, aby sme mali kompletný prehľad o nastavení a rozmiestnení prvkov systému. Dokumentáciu oceníte pri následnej úprave systémov, kontrolách dozorných orgánov (SÚKL, SZPI, SVS a iných), či auditoch vašich zákazníkov.

Po realizácii systému ďalej vykonávame pravidelné servisné prehliadky a následné kalibrácie v dohodnutých intervaloch. Zákazníkom tiež ponúkame možnosť uzavrieť servisné zmluvy, ktoré im zaisťujú garanciu našich servisných zásahov v potrebnom čase, čo je vhodné najmä pri kritických aplikáciách.

Tento prístup minimalizuje zaťaženie vašich pracovníkov. Využite výhody vyplývajúce zo spolupráce s jedným dodávateľom! Odbornosť vašich inžinierov určite využijete inak a lepšie.

Vďaka našim skúsenostiam z odboru získate profesionálny autonómny systém, ktorý vás nebude zbytočne rušiť od práce a automaticky vás upozorní, než nastane kritická situácia tak, aby ste mali čas na ňu zareagovať.

Potrebujete niečo podobné?

05. Potrebujete jednotky alebo stovky snímačov?

Pri malom počte meracích miest je možné navrhnúť riešenie aplikácie s použitím jednoduchých samostatne pracujúcich záznamníkov (loggerov) požadovaných veličín s niekoľkými málo snímačmi teploty. Tieto loggery môžu byť osadené špeciálne pre prepravcov liečiv tlačiarňou, príp. SMS alarmy alebo prenosom dát na server alebo do Cloudu.

Pre náročné a rozsiahlejšie aplikácie pracujúce v reálnom čase v režime 24/7/365 sú vhodnejšie káblové alebo bezdrôtové systémy naviazané na informačné systémy zákazníkov a vybavené dokonalou správou limitných stavov jednotlivých meraných veličín s rôznymi alarmovými výstupmi – SMS alebo e-mailové správy, pripojenie na EZS, miestne upozornenie (majáčik/siréna) atď.

Užívateľ takého riešenia má prehľad o tom, aké parametre v meranom objekte boli v minulosti, prípadne aké sú tu aktuálne alebo o alarmových stavoch. Má teda tiež možnosť reagovať na aktuálne nepriaznivé podmienky.

Potrebujete niečo podobné?

06. Meranie teplotnej homogenity prostredia – tzv. teplotných máp

Tiež ponúkame meranie teplotných / vlhkostných máp - meranie teplotnej homogenity prostredia. Toto meranie v mnohých prípadoch požaduje SÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) napr. v distribučných skladoch liečiv a pri preprave liekov a termolabilných liečiv.

Výstupom z merania je kompletná správa s vyhodnotením a nameranými dátami v tabuľkách aj grafoch.

Potrebujete niečo podobné?

07. Prípadová štúdia

Realizovali sme systém merania teplôt v novej hale o ploche bezmála 23 tisíc m2, ktorá zahŕňa sklad liečiv a lekáreň jedného z najväčších distribútorov liečiv v ČR.

Táto hala bola ocenená ako najlepšia skladová a priemyselná nehnuteľnosť v ČR na Best of Realty awards.

Spĺňa požiadavky konceptu Priemysel 4.0 - sú tu nasadené pokročilé automatické skladovacie technológie, vrátane automatizácie procesov.

My sme pre túto ojedinelú budovu distribučného a logistického centra dodali systém merania a záznamu teplôt i relatívnych vlhkostí, ktorý sa skladá z desiatok snímačov (v sklade, chladiacich boxoch a lekárni) a niekoľkých meracích a záznamových ústrední (umiestnených v racku súčasne so záložnými zdrojmi) . Súčasťou systému je hlásenie nastavených alarmových stavov SMS správami a externými signalizačnými zariadeniami (akustické aj vizuálne).

Samozrejmosťou je napojenie na softvér, ktorý slúži na prehľadné zobrazenie aktuálne meraných dát na jednom mieste aj z niekoľkých ďalších skladovacích hál z celej ČR. Softvér tiež zaisťuje automatické sťahovanie a ukladanie nameraných dát z meracích ústrední na server zákazníka. V softvéri sú dáta prehľadne prezentované v grafoch a tabuľkách, je možné vykonávať export a tlač.

Potrebujete niečo podobné?

Výber z ponúkaných zariadení

Máte záujem o niečo podobné? Zaujímá Vás cena?

Pošlite nám kontakt, ozveme se Vám. Prípadne sme k zastihnutiu tu:

sys@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info